MEMBERS OF PARENTS TEACHERS ASSOCIATION:<
S.No Student Name Class & Section Parent Name
1 Om Rawat XII B Mr. K.S.Rawat
2 Vaibhav Nautiyal XII C Mr. Ashwani Bhatt
3 Tavishi Sah IX A Mr. Ravi Kumar Sah
4 Akshita Pundir X D Mr. Vinod Singh Pundir
5 Vaishnavi Bangwal X C Mr. Naveen Bangwal
6 Tanishka Bhadula XII D Mr. Naresh Bhadula